Inhoud

Groene Signatuur bedrijfsadvies, HIERNA TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER

A. ALGEMEEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

2. Opdrachtnemer: Groene Signatuur bedrijfsadvies alsmede de door haar ingeschakelde

derden, natuurlijke- en/of rechtspersonen

3. Werkzaamheden: Het adviseren in werkzaamheden van cultuurtechnisch aard, het leveren van interim arbeid of management, het leveren van arbeid als adviseur voor de hoveniersbranche, het leveren van projectondersteuning, het leveren van dienst met betrekking tot personeel, opleiding, training en loopbaanontwikkeling, het beoordelen en controleren van administraties en de verslaggeving daarover, het interpreteren en analyseren van gegevens ontleend aan administraties, het adviseren omtrent vraagstukken van administratieve, organisatorische, bedrijfseconomische, financiële, algemeen juridisch en fiscaal rechtelijke aard en adviezen omtrent automatisering, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de opdrachtbevestiging;

4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of

gegevensdragers, alsmede in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde stukken.

B. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn doelomschrijving worden aangegaan en meer in het bijzonder alle overeenkomsten van opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2. Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd de verleende opdracht te accepteren.

2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende

opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn

oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder M, aan deze geretourneerd.

E. UITVOERING OPDRACHT

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht.

F. INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder worden begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen of te exploiteren.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

G. OVERMACHT

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot vergoeding van enige schade, op enigerlei wijze verband houdende met die ontbinding.

H. HONORARIUM

1. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

2. Het honorarium van opdrachtnemers is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per maand - of na volbrenging van de werkzaamheden - aan opdrachtgever in rekening gebracht.

I. BETALING

1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank- of girorekening, en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden welke zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente plus 3% over de verschuldigde hoofdsom in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever, vanaf het ogenblik dat opdrachtnemer haar vordering ter incassering uit handen heeft gegeven aan een incassokantoor, deurwaarder en/of advocaat. Deze kosten worden gesteld op minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, vermeerderd met de opgekomen vertragingsrente als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

J. RECLAME

1. Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt binnen één week na de factuurdatum.

2. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt binnen dertig dagen na de verzenddatum van de bescheiden waarover opdrachtgever reclameert.

3. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

K. AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe schade aan opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

3. Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid voor fouten van personeel van opdrachtnemer of van door deze ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Opdrachtnemer heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.6. Opdrachtnemer en opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

L. ONTBINDING

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst ontbinden.

2. Ontbinding dient schriftelijk plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de wederpartij.

3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door ontbinding beëindigt, is zij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de ontbinding en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

M. RETENTIERECHT

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden op te schorten tot op het moment dat alle vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. 

N. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Versie: 15022014

Mostly Cloudy

2°C

Zoetermeer

Mostly Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 16.09 km/h

  • 03 Jan 2019

    Mostly Cloudy6°C 1°C

  • 04 Jan 2019

    Cloudy7°C 5°C

Volg ons